• 0764 919 909 - 0909 734 121
  • sendtruststore@gmail.com

Giới Thiệu Máy Đo Thân Nhiệt Và Rửa Tay Sát Khuẩn

  • 30/11/2021
  • Giới thiệu về máy đo thân nhiệt và kết hợp với sát khuẩn tay